تبلیغات
ACAIAKARAHARA - . ــــــــــــــــــ .
مثل یک گرگ باش.....گرگ یعنی لشکره یک نفره.....

. ــــــــــــــــــ .

جمعه 16 بهمن 1394 02:45 ب.ظ

Wяιтєя : ا ر یـــ ـــ . . . کــیـــر یــ ه ــا ر ا . . .


. . . .  _   ما جــــــــــــر ا مــــــــــن و  عســــــــــــقم   ـ  . . . .


من : ا یا 

ا یا : بنا لـــــــــ . . . 

من : تو اتا قـــــــــ من . . .

ا یا : د ر اتا قــــــــ تو جـــــــی ؟

د نیا : کبــــــــبید ی ؟

ا یا : خــــب  ا ر ه . . .

د نیا : ا یاااااااااا

ا یا : ضحـــــــــر ما ر

د نیا :

ا یا : ZzzZz

د نیا : شـــــــــلو ب

ا یا : د نیاااااااااااا 

د نیا : ضحــــــــر ما ر

ا یا : جـــــر ا ا ب ؟

د نیا : تو اتا قــــــــ من کر فــــــتی

کبــــــــید ی ؟ ا نمـــــــــ

بد ا ن ا جـــــــا ز ه مـــــن ؟

ا یا : خبــــــــــ . . .

ا یا : ا ر ه

د نیا : ا ر ه بخـــــــــو ر ه تو

ســـــــــر ت

د نیا : بیرو نــــــــــــــ

ا یا : با ســـــــــه با با

جـــــــــــر ا جو شــــــــــ

میا ر یــــــــــــ ؟

رفتمــــــــــــ

د نیا : ا ی خد اااااااااا
 cσммєηтѕ : حی . . .
Ɛɗιт: جمعه 16 بهمن 1394 07:22 ب.ظ