تبلیغات
ACAIAKARAHARA - د ر با ر ه من . . .
مثل یک گرگ باش.....گرگ یعنی لشکره یک نفره.....

د ر با ر ه من . . .

سه شنبه 11 اسفند 1394 01:45 ب.ظ

Wяιтєя : ا ر یـــ ـــ . . . کــیـــر یــ ه ــا ر ا . . .

ســـــــــــــــــــلا م

ا ینمـــــــــــــــ م  بــــــــی . و

 منــــــــــــ    
ا ســــــــــم : د نیا ا ا ا ا


                 فا میلـــــــــ :  کا ر ا حا ر ا . . .


ســـــا ز : د فــــــ


غذ ا : فســــــــــت فــــــو د


ر نکــــــ : قر مـــــــــــز . . .


ر نکــــــــ مـــــــو : تغــــــییر می کنـــــــــــ


ر نکـــــــــ جســــــم : تغــــــییر می کنـــــــــ


ر نکـــــــــــ بو ســـــــت :  بـــو ر ر ر ر


عســــــــــق : ا یا تو  . . .


فـــــــر د مو  ر د علا قـــــــــــ : بر ا د ر مـــــــــ


( ا کا یا  کا ر ا حا ر ا )


ســـــــــــن : 1.6 سا لــــــ


نز ا د : نیمـــــــــ خو ن ا سا مـــــــــ


د ست : ر ا ستــــــــ


ا خلا قـــــــ : مسه ا یا ا ا ا


سر کر می : جـــــد و لــــــ


عکسا مــــــــــ :


cσммєηтѕ : نظر تــــــــــــــــــــ ؟
Ɛɗιт: سه شنبه 11 اسفند 1394 06:57 ب.ظ