تبلیغات
ACAIAKARAHARA - مـــــــــــ اه ( 1 )
مثل یک گرگ باش.....گرگ یعنی لشکره یک نفره.....

مـــــــــــ اه ( 1 )

دوشنبه 31 خرداد 1395 12:56 ب.ظ

Wяιтєя : ا ر یـــ ـــ . . . کــیـــر یــ ه ــا ر ا . . .


مـــــــــــ ا ه    (   0 1  )ر و یا : ا ه د لم بر ا د نیا  تنگ شد ه . . . .

صد ف :  ا ر ه ، به خشکی  شا نس . . . .

من : بچه ها !

ر و یا : ا ین صد ا . . . .

صد ف : د نی جو نمم  !

ر و یا : د نیا !

من : بیا ین د ا خل . . .


د ر عما ر ت . . .

ر و یا : و ا و نمیر ی د ختر 0 . 0

صد ف : قصر ه ؟

من : نه عما ر ته

لا یتو  : شما کی با شین ؟

لا یت : ا یـ ا یا چته ؟ کفشو چرا
لگد می کنی ؟

ا یا د ستشو گذ ا شت ر و سر ش : ا لحق نف حمی

ر و یا : چه با نمک !

ا یا : عه خیلی با نمک بو د ش ؟ - ـــــ -

لا یی :

ر و یا : حه ^ . ^

صد ف : ر و یا خیلی بحم میا ین . . . .

ر و یا و لا یت : 0 . 0

من : لا یت تو که خو ش خند ه بو د ی !

لا یت : خب ر ا ست میگی ، ا لا ن نیستم ؟

ما خند ید یم . . .فر د ا صبح . . .

ر جی : د نیا ، پژ و ا بلند شین تا نیمد م !

من و پژ و ا :  o O

و بلند شد یم . . .

من : سلا م ، ر جی

پژ و ا : سلا م عز یز م ، صبح بخ یر

من : ا یا حنو ز خو ا به ؟

ر جی : نه تو حیا طه !

ر و یا د ا خل ا تا ق شد )

ر و یا : د نیا یکی از  برا  د ر ا
تو حیا ط کا ر ت د ا ر ه . . .

آ حی کشید م و ا ز ا تا ق ر فت م بی ر و ن . . . .

من : ا یا تو چیز ی شد ه ؟

ا یا  : ا ر ه ا ینا کی حستن ؟

من : نتر س غر یبه نیستن نمی خو ر نت - ــــــ -

ا یا : بر ا تو غر یبه نیستن و لی بر ا ما حستن . . .

من : ا یش ، چته ؟ برا  من شد ی ر جی ؟

ا یا : ا یشت چی بو دش  ا ین و سط ؟

من : خد ا شفا ت بد ه حمین - ـــــ -

ا یا : مگه مر یضم ؟ خو بی ؟

من : و ا یسا ا ا ا ا ا

ا یا : فر ا ا ا ا ا ر

من :  مگه د ستم بت نر سه
تیکه تیکت می کنم . . . .

ا یا : خد ا بخیر کنه ! . . . .


ا د ا مه د ا ر د  . . .
cσммєηтѕ : نـــ ظ ـــــــــــــر
Ɛɗιт: دوشنبه 31 خرداد 1395 01:23 ب.ظ