تبلیغات
ACAIAKARAHARA - سـیـلـو ر ( سـر ی 1 )
مثل یک گرگ باش.....گرگ یعنی لشکره یک نفره.....

سـیـلـو ر ( سـر ی 1 )

سه شنبه 8 تیر 1395 09:39 ق.ظ

Wяιтєя : ا ر یـــ ـــ . . . کــیـــر یــ ه ــا ر ا . . .

  بـر ا یـه د یـد نـ ا د ا مـه عـکـسـا یـه 

. . . سـیـلـو ر . . .

بـه ا د ا مـه  مـطـلـب  بـر و یـد . . .خـو شـ ا و مـد یـ
حـر فـی نـد ا ر مـا و ه . ا و ه مـن بـر مـ سـر ا غـ

بـعـد ی بـد نـیـگـا مـی کـنـه چـه ز یـبـانـکـتـه 1 : بـا ز بـد نـیـگـا مـی کـنـه

نـکـتـه 2 :  ا لـا ن د ر حـا لـ پـر و ا ز ه ؟ و ا یـن مـی شـو د خـشـمـ سـیـلـو رنـمـی د و نـسـتـم ا حـسـا سـیـمـ هـسـتچـه جـد ی شـدچـه نـا ز شـد ی ا لـا نـ
cσммєηтѕ : نـــ ظ ـــــــــــــر بـر ا ســـــر ی 2
Ɛɗιт: سه شنبه 8 تیر 1395 09:59 ق.ظ