تبلیغات
ACAIAKARAHARA - لا یــتـ و ( سر ی 1 )
مثل یک گرگ باش.....گرگ یعنی لشکره یک نفره.....

لا یــتـ و ( سر ی 1 )

سه شنبه 8 تیر 1395 10:11 ق.ظ

Wяιтєя : ا ر یـــ ـــ . . . کــیـــر یــ ه ــا ر ا . . .بـر ا یـه د یـد نـ ا د ا مـه عـکـسـا یـه

. . . لـا یـتـو . . .

بـه ا د ا مـه مـطـلـب بـر و یـد . . . .


خـو شـ ا و مـد یـ

چـه خـو شـتـیـپز بـو نـ و بـکـن تـو مـگـس نـر ه تـو ش بـد نـیـگـا مـی کـنـه ا قـا بـعـد یـهـمـیـشـه یـه خـد ا ر یـلـکـسـهکـو چـو لـود ا ر هـ مـیـر ه خـو ا سـتـگـا ر ی مـلـیکـی عـکـس گـر فـتـه ؟

ا نـگـا ر عـکـس مـا لـ د و ر ا نـ قـا جـا ر ه خـب 0 . 0چـشـا شـا و نـ د سـتـه گـلـه مـا لـ کـیـه لـا یـتـو ؟سـکـو ت . . .عـا شـقـ ا یـن عـکـسـمکـسـی بـر ا مـو سـ مـی خـو ا د ش ؟

ا گـه ا ر ه کـو چـیـکـش کـنـمـو کـد شـو بـسـا ز مـ بـش

بـد مـــ . . .خـــیـلـی قــشـنـگـه

cσммєηтѕ : نظرات
Ɛɗιт: سه شنبه 8 تیر 1395 10:41 ق.ظ