تبلیغات
ACAIAKARAHARA - سـیـلـو ر ( سـر ی 2 )
مثل یک گرگ باش.....گرگ یعنی لشکره یک نفره.....

سـیـلـو ر ( سـر ی 2 )

جمعه 11 تیر 1395 11:17 ق.ظ

Wяιтєя : ا ر یـــ ـــ . . . کــیـــر یــ ه ــا ر ا . . .  بـر ا یـه د یـد نـ ا د ا مـه عـکـسـا یـه 

. . . سـیـلـو ر . . .

بـه ا د ا مـه  مـطـلـب  بـر و یـد . . .

خـو شـ ا و مـد یـ

 تـو کـی نـیـر و تــ سـبـز بـو د ا خـه ؟ چـه عـجـب یـکـ بـا ر مـظـلـو مـــ د یـد یـمـتچـر ا ســر خـ شـد یـ ؟

عـا شـقـ کـی شـد یـ بـا ز ؟ چـی شـد ؟ شـا کـی شـد یـ جـد یـد ا ر بـا طـمـ بـچـه مـی گـیـر ه

بـا یـد بـبـر مـش تـیمـا ر سـتـا نتـو بـچـگـیـش شـا د تـر بـو د گـفـتـه بـا شـمچـه طـر ا حـی ز یـبـا یی

سـیـلـو ر : ا ر ه خـیـلـی قشـنـگـه

مـن : کـی بـا تـو بـو د ؟

سـیـلـو ر : ا مـ

مـن : خـیـلـه خـب بـا بـا بـعـد ی هـم ا کـنـو ن .  سـیــلـو ر  . و ر ز شـ کـا ر مـی شـو د ا خـیـش . . .

تـمـو مـ شـد 0 . 0

. . . نـظــر یـا د تـــ نـر ه . . .

cσммєηтѕ : نـــظـ ــــر
Ɛɗιт: جمعه 11 تیر 1395 11:50 ق.ظ