تبلیغات
ACAIAKARAHARA - مـــــــــــ اه ( 1 )
مثل یک گرگ باش.....گرگ یعنی لشکره یک نفره.....

مـــــــــــ اه ( 1 )

شنبه 12 تیر 1395 05:18 ب.ظ

Wяιтєя : ا ر یـــ ـــ . . . کــیـــر یــ ه ــا ر ا . . .


مـــــــــــ ا ه    (   2 1  )من حیر ت ز د ه د ا خل ا تا قم شد م . . .


ا یا تو : ا ی و ا یی د ست خو د م نبو د ش . . .

ر و یا : خیلی عا شقا نه بو د ش

لا یتو : به ر ا ستی ز یبا بو د شا

ا یا تو : حر د و تو ن سا کت شین ر و شن شد  ؟

ر و یا : با شه با با

لا یتو : بی ا عصا ب

ا یا تو : با با با ا عصا ب

و ر فت د ا خل ا تا قش . . .

لا یتو : من بر م پیشش . . .

ر و یا : پس منم برم  پیش صد ف و ا ینا . . .

و ر فت . . .

لا یتو : د ا د ا شی

ا یا تو : بنا ل . . .

لا یتو :  منم عا شقم . . .

ا یا تو : جا ننن ؟

ا یا تو : عا شق کیی ؟

لا یتو : عا شق ر و یا . . .

ا یا تو : نه با با 0 . 0

لا یتو : ا ر ه با با

ا یا تو : خب خد ا بخیر کنه

لا یتو : ضحر حلا حل

ا یا تو : حه

ا یا تو : چر ا بش نمی گی ؟

لا یتو :ر و م نمیشه خب . . .

ا یا تو : حه

لا یتو : مر ض

لا یتو : چجو ر ی بش بگم خب ؟

ا یا تو : ا بر ا ز عشق کنی بسه

لا یی : ینی جو ا ب مید ه ا یا تو ؟

ا یا تو : بله که جو ا ب مید ه . . .

لا یتو : میشه بر م ؟

ا یا تو : کجا ؟

لا یتو : د ا خل حیا ط . . .

ا یا تو : با شه !

و لا یتو ا ز ا تا ق خا ر ج شد . . .


ر و یا : لا یتو 0 . 0

لا یتو : ر و یا

و گو نش کمی سرخ  شد . . .


ر و یا : چت شد ه ؟ چر ا سر خ شد یی تو ؟

لا یتو : 0 . 0 . . . ا . ا خه

ر و یا  : چیز ی شد ه ؟

لا یتو : ا ا ا ا . . . نه مگه قر ا ر ه چی ز یی بشه ؟ 

ر و یا : خب . . . نه

لا یتو : پس نگر ا ن نبا ش

و نز د یکش شد . . .


لا یتو : ر و یا . . . ببخشین

ر و یا  : جا ننن ؟ 0 . 0

ر و یا : ا خــخــخــ
 ا ین د ا ستا ن ا د ا مه د ا ر د . . .

cσммєηтѕ : نـــ ظ ـــــــــــــر
Ɛɗιт: شنبه 12 تیر 1395 05:35 ب.ظ