تبلیغات
ACAIAKARAHARA - تــو لـــد 1 ســا لــگــی و بــلـا گ بــز و د یـی
مثل یک گرگ باش.....گرگ یعنی لشکره یک نفره.....

تــو لـــد 1 ســا لــگــی و بــلـا گ بــز و د یـی

دوشنبه 29 شهریور 1395 12:07 ب.ظ

Wяιтєя : ا ر یـــ ـــ . . . کــیـــر یــ ه ــا ر ا . . .http://www.clipartkid.com/images/850/number-one-is-a-good-and-auspicious-number-gpEKmK-clipart.png


ســلـا م
خــو بـیـن ؟ خـو شـیـن ؟ سـلـا مـتـیـن ؟
مـن کــهه جـو ا ب هـمـشــو نن و
 بـلــهه مـیـد م
خـب بـچــهه فــر د ا نـهه پـس فــر د ا
هــمـو نــطـو ر کــهه ا ز عــنــو ا ن و بــلـا گ
مـعـلـو مــهه . . .
تــو لــد 1 ســا لـگـی و بــلـا گ مــن :
a c a i a k a r a h a r a
هـسـتـش
ا ز تــو ن مــیـخـو ا م 1 3 شـهـر یــو ر  مــا ه
حــتـمـا بــیــا یــن و بــلـا گــم تـا حـمـه 1 بـا ر م کــهه
شــد ه د و ر  هـم بـا شـیـم . . .
و لـی چــهه ز و د گــذ شـتـا . . .
2 تــا پــلـک ز د یــم 1 ســا  ل گــذ شـت . . .
خــب د یـگــه کــا ر ی نــد ا ر م
ســا یــو نــا ر ا
cσммєηтѕ : تــبــر یــک فــر ا مــو شش نـــششـــه
Ɛɗιт: دوشنبه 29 شهریور 1395 12:23 ب.ظنمایش نظرات 1 تا 30